НАМАЛЕН ПРОМЕТ

Во февруари е намален прометот на мало со храна, пијалоци и тутун

Државниот Завод за статистика на Македонија со соопштение за внатрешната трговија и движење на индексите на промет во трговијата за февруари 2021, споредено со истиот период лани.

Извор: google

Државниот Завод за статистика на Македонија со соопштение за внатрешната трговија и движење на индексите на промет во трговијата за февруари 2021, споредено со истиот период лани.

Според податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во февруари 2021 година, во споредба со февруари 2020 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групата “Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво” (номинално за 2.3%, а реално за 1.9%), а во групата “Трговија на мало, освен трговија со горива прометот е номинално зголемен за 0.6%, а реално намален за 1.1%.

Намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 1.1%, а реално за 4.1%) и Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 20.1%, а реално за 14.6%).

Извор: dsz

Извор: dsz


Бонус видео…