Портал за поттикнување на етиката, моралната и општествената одговорност кај компаниите и информирање на потрошувачот…..

ЗА НАС

Добредојдовте!

www.konkurencija.mk е неутрална и отворена платформа, изработена во рамките на проектот „Потрошувачот има право да знае”, кој се реализира од страна на Здружение на граѓани Алтруист – Скопје. Проектот има за цел поттикнување на слободата на говорот, подобрување на транспарентноста и отчетноста на компаниите во земјата кон потрошувачите. Мислењата и ставовите искажани на порталот не се официјални мислења и ставови на Здружението на граѓани Алтруист – Скопје. Проектот е отворен за понатамошни донации, со цел негова независност и постојана верност кон потрошувачот и само кон потрошувачот!

ОПШТИ УСЛОВИ

Порталот konkurencija.mk ви овозможува да ги користите услугите и содржината на вашиот портал, што е предмет на следниве Услови на употреба.

УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА
Условите се применуваат за сите содржини и услуги на порталот konkurencija.mk.
Со користење на кој било дел од порталот konkurencija.mk и сите негови делови и субјекти се сопственост на невладиното здружение на граѓани Алтруист-Скопје (во натамошниот текст само konkurencija.mk) се смета дека корисниците се запознаени со овие услови и сите ризици кои произлегуваат од користењето на оваа веб-страница и прифаќаат да ја користат содржината на оваа веб-страница исклучиво за лична употреба и на нивна сопствена одговорност.

AВТОРСКИ ПРАВА
konkurencija.mk бара авторско право на целата своја содржина (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци и код за програмирање). Неовластената употреба на кој било дел од порталот, без дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за повреда на авторските права на порталот konkurencija.mk и може да биде предмет на тужба.

Право на промена на содржината и услугите konkurencija.mk го задржува правото да ја менува, откажува (привремено и трајно) секоја содржина или услуга на порталот без претходно предупредување.

Линкови до други веб-страници
Порталот konkurencija.mk се состои од сопствена содржина, содржина на потрошувачите, содржина на партнери и рекламни, бесплатна содржина, содржина креирана од посетители и линкови до надворешни страници. Вие ги користите сите содржини на порталот konkurencija.mk на ваш сопствен ризик и konkurencija.mk не можат да бидат одговорни за каква било штета предизвикана од неговата употреба.
Деловните односи помеѓу посетителот и рекламата вклучени и надвор од порталот konkurencija.mk се исклучиво прашање на деловниот договор помеѓу посетителот и огласувачот. konkurencija.mk не одговара за каква било штета предизвикана од рекламирање на својот портал.

Заштита на приватност
Порталот konkurencija.mk ја почитува приватноста на своите корисници и посетителите на порталот.
konkurencija.mk нема да доставува податоци за корисникот на трето лице, освен во случај кога таквата обврска е регулирана со закон.
Во согласност со законот, konkurencija.mk може да собере одредени податоци за корисници добиени при употреба на порталот (исклучиво компјутерски податоци и податоци на провајдерот на Интернет).
Оваа информација ја користи konkurencija.mk со цел да има информации што ќе го подобрат порталот и понатаму ќе ги насочува и прилагодува неговите содржини пред публиката што го посетува. konkurencija.mk се обврзува да ја заштити приватноста на корисниците на порталот, освен во случај на сериозно кршење на правилата на порталот konkurencija.mk или незаконски активности на корисниците. Кои се обврските на корисниците на порталот konkurencija.mk што не се дозволени и се строго забранети:

објавување, испраќање и размена на содржини што ги кршат постојните закони во Република Северна Македонија и / или меѓународни закони, содржина што е навредлива, вулгарна, заканувачка, расистичка или шовинистичка и штетна на кој било друг начин,

објавување, испраќање и размена на информации за кои посетителот знае или претпоставува дека е лажна и употребата на која може да им наштети на другите корисници,

лажно претставување, односно застапување во име на друго правно или физичко лице,

манипулација со идентификаторите со цел да се скрие потеклото на содржината што се објавува или испраќа преку услугите на порталот konkurencija.mk,

објавување, испраќање и размена на содржини заштитени со авторски права,

објавување, испраќање и размена на несакана содржина на корисниците без нивна согласност или барање или преку измама,

свесно објавување, испраќање и размена на содржини што содржат вируси или слични компјутерски датотеки или програми дизајнирани за уништување или ограничување на работата на кој било компјутерски софтвер и / или хардвер и телекомуникациска опрема, собирање, чување и објавување на лични податоци на други посетители и корисници на портали.

Правила за коментирање
Коментарите објавени на порталот konkurencija.mk не го одразуваат ставот на сопственикот и редакцијата, како и на корисниците на порталот. Мислењата објавени во текстовите на одделните автори не се исто така нужни ставови на редакцијата, така што ние не сме одговорни за штета предизвикана на друг корисник или трета страна поради кршење на овие Услови и правилата за коментирање.
Сите коментари објавени под одредено корисничко име се единствена одговорност на корисникот што го користи. konkurencija.mk не може да биде одговорен за каква било штета предизвикана на овој начин.

Промени во Условите за користење
konkurencija.mk го задржува правото да ги промени овие услови на употреба во секое време и нема да биде одговорен за можните последици што произлегуваат од ваквите промени. Овие промени влегуваат во сила по објавувањето на оваа веб-страница.

ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СОДРЖИНА

Сите статии и фотографии на порталот KONKURENCIJA.MK се сопственост на здружението на граѓани АЛТРУИСТ-Скопје. Пренесувањето на информации од статии објавени на порталот е дозволено само под услов да биде наведен линк до оригиналниот текст.
Доколку некој дел од текстот или информацијата од текстот објавен на порталот konkurencija.mk е пренесен спротивно на овие правила, против прекршителот ќе се поведе/поднесе постапка.